Alymlar Ýeriň kublardan ybaratdygyny subut etdiler

Alymlar Ýeriň kublardan ybaratdygyny subut etdiler

Platon mamla eken! Pensilwaniýa uniwersitetiniň, Budapeşt Tehnologiýa we ykdysadyýet uniwersitetiniň, şeýle hem Debressen uniwersitetiniň alymlary Ýeriň kublardan ybaratdygy baradaky şeýle netijä geldiler. Bu barada "ScienceDailt"-e salgylanyp, tvbrics.com habar berýär.

Daş pytranda, nähili şekili alar? Bu soraga jogap bermek we Platonyň pikirini tassyklamak maksady bilen, barlagçylar ilki tötänleýin, soňra bolsa gaýta-gaýta iki bölege bölünen geometrik modeli döretdiler, ahyrynda böleklerden bir üýşmek emele geldi.
“Platonyň teoriýasyny ozal bitewi bolan bölekleriň hiç hili boşluksyz birikmegi bilen düşündirilip bolar. Boşluksyz birigýän ýeke-täk köpgyraňlylyk kubdur" - diýip, barlagçylar belleýärler.
Alymlar matematiki çaklamanyň dogrulygyny tebigatda köp dürli daşlary ölçemek bilen  barladylar. Olaryň köpüsi adam tarapyndan döwlen, beýlekileri tebigy güýçleriň täsirinde pytran daşlardy. Ýöne her niçik-de bolsa, olaryň ählisiniň ortaça bölejikleri kubdy.
Dogry, alymlar Ýer ýüzünde "Platonyň kanunynyň" bozulýan ýerini hem tapdylar - bu beýik dik sütünleri bolan Demirgazyk Irlandiýadaky Äpet ýoldur. Alymlar bu kadadan çykmany bazaltyň sowamagynyň adaty bolmadyk hadysasy bilen düşündirýärler.
“On ýagdaýdan dokuzysynda, eger daş döwülse, gysylsa ýa-da kesilse (bu güýçler köplenç birbada bolup geýçär) ortaça kublardan ybarat bolan bölekler alnar. Bu diňe stres ýagdaýynda şeýle bolanok. Ýöne Ýer beýle ýagdaýa kän bir düşüp barmaýar" - diýip, barlagçylar düşündirýärler.