Dünýäniň iň gymmat brendleriniň reýtingi düzüldi

Dünýäniň iň gymmat brendleriniň reýtingi düzüldi

Apple amerikan korporasiýasy dünýäniň iň gymmat brendleriniň sanawyny esaslandyrdy. Muny “Forbes” neşiri tarapyndan düzülen reýtingiň maglumatlary delillendirýär. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Kompaniýanyň bahasynyň 241,2 milliard dollar bilen bahalandyrylandygy we görkezijiniň bir ýylyň içinde 17 göterim artandygy bellenilip geçilýär. Ikinji orunda Google ýerleşdi, kompaniýa 24 göterim ösüş görkezijisi bilen 207,5 milliard dollar diýlip bahalandyryldy.
Reýtingiň üçünji ornuny Microsoft (162,9 milliard), dördünji orny Amazon kompaniýasy (135,4 milliard) eýeledi. Liderleriň bäşliginde Facebook hem (70,3 milliard) ýerleşdi. Bu kompaniýanyň bahasy 64,4 milliard dollar bolan Coca-Cola brendini gysyp çykarandygy bellenilýär. Mundan başga-da, reýtinge Disney, Samsung, Louis Vuitton we McDonald’s brendleri hem girdi. Bir ýyl mundan öň liderleriň onlugyna Toyota markasy hem giripdi, ýöne bu gezek ol bahasynyň 7%-ini ýitirip, 11-nji orny eýeledi. Netflix bir ýylyň içinde 72% iň ýokary ösüşi görkezip, 26-njy orunda ýerleşdi.
Mercedes we BMW awtomobil konsernleri öz orunlaryny ýitirdiler, Nissan bolsa birwagtlar meşhur bolan Hewlett-Packard hem-de Philips brendleri ýaly birinji ýüzlükden doly çykdy. Olaryň ornuny Hennessy we Nintendo meşhur brendleri eýeledi. 
Birinji ýüzlügiň iň meşhur brendleriniň umumy bahasy 21 milliard dollar ýokarlandy, indi olar umumylykda iki ýarym trilliona durýarlar. Brendleriň 50-den gowragy amerikan kompaniýalaryna degişli, 10 brend – Germaniýadan, dokuz – Fransiýadan, Ýaponiýa bilen Şweýsariýa degişlilikde alty we bäş brend degişli.

Geçen ýylyň iýunynda dünýäde iň gymmat kompaniýa — Amazon amerikan kompaniýasy boldy. Onuň bahasy bir ýylyň içinde 315 milliard dollara çenli ýokarlandy. Top 100 Most Valuable Global Brands sanawynyň maglumatlary boýunça, ikinji orunda Apple, üçünji orunda bolsa 2018-nji ýylda lider bolan Google ýerleşipdi.