Türkmen saglygy goraýyş bilermenleriniň Awstriýa saparynyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmen saglygy goraýyş bilermenleriniň Awstriýa saparynyň meseleleri maslahatlaşyldy

28-nji iýulda Awstriýa Respublikasynyň IMC Krems amaly ylymlar uniwersitetiniň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşykda saglygy goraýyş ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň mümkin bolan ugurlary barada pikir alşyldy.

Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen duşuşykda IMC Krems amaly ylymlar uniwersiteti bilen saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy gurnamak boýunça Türkmenistandan bilermenler wekiliýetiniň Awstriýa Respublikasyna sapary baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, şeýle-de Halkara okuw-ylmy merkeziniň wekilleri gatnaşdy.
Şeýle-de duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Milli meýilnamasynyň wajyp ornuna aýratyn üns çekildi, çünki ol parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de durnuklylygyň pugtalandyrylmagy babatynda Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligi bilen giň gerimli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny ýene-de bir gezek doly subut edýär.