Koronawirusyň sanjymy üçin milliard dollar

Koronawirusyň sanjymy üçin milliard dollar

ABŞ-nyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Azyk we derman serişdeleriniň hili boýunça müdirligi (FDA) koronawirusa garşy sanjymyň täze tapgyryna başlamaga ygtyýar berdi. Bu barada Euronews habar berýär.

Kliniki synaglara 30 müň töweregi adam gatnaşar. Şeýe barlaglarda adat bolşy ýaly, olar 2 topara bölünerler: birinjisi - inýeksiýa usulynda, ikinjisi bolsa platsebo usulynda barlag ediler.
"Moderna" biotehnologiýa kompaniýasy serişdäni taýýarlamagyň geçenki tapgyrlarynda täsirli netijeleri gazanandygyny mälim edipdi. Bu beýannama bilen bir hatarda, Amerikanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň eýýäm bölünip berlen bäş ýüz million dollardan başga-da, federal býudjetden 472 million dollar tölejekdigi baradaky habar ýaýrady.
Oksford barlag topary hem koronawirusa garşy sanjymy synagdan geçirmekde ilkinji oňyn netijeleri aldy, Angliýada hünärmenler synaglaryň ilkinji iki tapgyryny sinhronlamak kararyna geldiler.

Eger-de üçünji tapgyr ösüşiň netijeliligini tassyklasa, sanjymyň goýberilişi, Angliýanyň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan mälim edilişi ýaly, güýzde başlap biler.

Epidemiýa zerarly pida bolanlaryň sany boýunça ABŞ-dan soň ikinji ýerde duran Braziliýada meýletinçiler Hytaýda taýýarlanan sanjymyň synaglaryna gatnaşýarlar. Synaglar San-Paulu uniwersitetiniň klinikasynda geçirilýär.