«Emirates Airlines» 29 ýurtdan, şol sanda türkmenistanly ýolagçylar üçin düzgünleri täzeleýär

«Emirates Airlines» 29 ýurtdan, şol sanda türkmenistanly ýolagçylar üçin düzgünleri täzeleýär

«Emirates Airlines» awiakompaniýasy Dubaýyň halkara howa menzillerine gelensoň, syýahatçylary koronawirus üçin PCR synagyndan geçmeli ýurtlaryň sanawyny yglan etdi. Täze düzgünler 2020-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girer.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, sanawa 29 ýurt, şol sanda Türkmenistan, şeýle-de: Owganystan, Ermenistan, Braziliýa, Bangladeş, Jibuti, Müsür, Eritreýa, Hindistan, Indoneziýa, Eýran, Yrak, Gazagystan, Gyrgyzystan, Liwan, Çernogoriýa, Nigeriýa, Pakistan, Filippinler, Russiýa Federasiýasy, Serbiýa, Somali, Günorta Afrika, Şri-Lanka, Sudan, Täjigistan, Tanzaniýa, Özbegistan, ABŞ girizildi.

“Emirates” awiakompaniýasynyň we “Dubaý howa menzilleri” kompaniýasynyň täze düzgünlerine laýyklykda, gelýän ýolagçylar Dubaý halkara howa menzilinde ýa-da Al Maktum howa menzilinde hökmany synagdan geçerler. Bu düzgün Dubaýa gaýdyp gelýän ýaşaýjylara we BAE raýatlaryna hem degişlidir.
“2020-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap, ýurda gaýdyp gelýän raýatlar we ýaşaýjylar diňe sanawda görkezilen ýurtlardan gelen halatynda koronawirus barlagyndan geçmeli” – diýip, “Emirates”-de aýdylýar.
BAE-niň şahsyýet we raýatlyk federal gullugynyň ozal habar bermegine görä, ýurda gelýän tranzit ýolagçylaryny hem hasaba almak bilen, ähli ýolagçylar gidýän howa menzilinde koronawirus barlagyndan netijelerini görkezmeli. Bu ýagdaýda synag netijeleri 96 sagat hereket edýär. 12 ýaşa çenli çagalar we maýyplar synagdan boşadyldy. Elinde degişli şahadatnamasy (çap edilen nusgasy) bolmadyk ýolagçylara Dubaýa gidýän gatnawlara münmäge rugsat berilmejekdigi bellenilýär.
“Etihad Airways” diňe federal hökümet tarapyndan ykrar edilen “Pure Health” ulgamynyň barlaghanalarynda geçirilen synaglaryň netijelerini kabul eder. Şol bir wagtyň özünde, “Emirates” uçýan ýurdunyň hökümeti tarapyndan tassyklanan barlaghananyň synag netijeleri bolan ýolagçylara rugsat berer.
Mundan öň "Emirates Airlines" awiakompaniýasy ýolagçylarynyň COVID-19 bilen baglanyşykly medisina çykdajylaryny, şeýle hem BAE-de we dünýäniň beýleki ýurtlaryna “Emirates”-iň bortunda syýahat etseler, karantin çykdajylaryny ýapmaga taýýardygyny mälim edipdi. Dubaýa gelýän ähli ýolagçylar “Saglyk ýagdaýy hakynda jarnamasyny” doldurmaly we özüni duýşy barada habar bermeli. Jarnamanyň blankasy ähli ýolagçylara uçuş wagtynda berler. Gonuşdan soň, her kim bedeniň temperaturasyny ölçemek prosedurasyndan geçer we Covid-19 DXB mobil programmasyny göçürip almaly bolar.

Öň, «Emirates Airlines» awiakompaniýasynyň Tährana gatnawlary gaýtadan dikeldendigi barada habar beripdik.