AŞTU müşderilerine internet we IPTV hyzmatlaryny öýden birikdirmek mümkinçiligini döretdi

AŞTU müşderilerine internet we IPTV hyzmatlaryny öýden birikdirmek mümkinçiligini döretdi

Aşgabat şäher telefon ulgamy  ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AŞTU) öz müşderilerine berýän hyzmatynyň hilini we elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin alyp barýan işleriniň çäginde täze hyzmatlary ýola goýdy. 

AŞTU-nyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, mundan beýläk, onuň ulanyjylarynyň telefon belgilerine  internet we IPTV hyzmatlaryny birikdirmek üçin AŞTU şahamçalaryna ýüz tutmaklary zerur däl. Ýagny, my.agts.tv salgysynda her ulanyjy öz  şahsy otagyndan islän hyzmatlaryny birikdirip bilerler. Birikdirilen hyzmaty işletmek üçin gelen tehniki işgär hyzmatdan peýdalanmak üçin zerur bolan şertnamany alyp geler we şol ýerde gol çekiler. 

Şeýle hem, ulanylýan hyzmat bilen bagly näsazlyk ýa-da arz-şikaýat ýüze çykan ýagdaýynda my.agts.tv salgysynda öz şahsy otagynda ýerleşdirilen kömek merkezinden habarlaşmak mümkin. Görkezilen penjireden öz belgiňize birikdirilen hyzmat bilen bagly näsazlygy bildireniňizden soňra gysga wagtda tehniki topar siz bilen habarlaşar.

Ýokarda agzalan hyzmatlaryň iOS we Android enjamlar üçin taýýarlanan programmalarda hem gysga wagtda elýeterli etmek üçin tehniki işler ýerine ýetirilýär.

Galyberse-de,  ýakyn günlerde şahsy otagda we mobil enjamlar üçin niýetlenilen programmalarda telefon hyzmatlaryny dolandyrmak funksiýasy goşulypdy. Bu funksiýa arkaly ulanyjylar telefon belgilerine şäherara we döwletara jaňlary (8-lik we 10-lyk hyzmatlary) birikdirip bilerler.