COVID-19-yň täze hukuk barlaghanasy döredildi

COVID-19-yň täze hukuk barlaghanasy döredildi

BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de AIW/AIDS boýunça BMG-niň Birleşen maksatnamasy bilen bilelikde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan COVID-19 (COVID-19 Law Lab) hukuk barlaghanasy döredildi.

Şeýle başlangyç dünýäniň 190-dan gowrak ýurdundan kadalaşdyryjy-hukuk resminamalaryny ýygnamak we bilelikde ulanmak işini üpjün etmeklige gönükdirildi. Ol döwletlere pandemiýa bilen göreş üçin berk hukuk bazasyny döretmäge we işe girizmäge kömek eder.
COVID-19 hukuk barlaghanasy – bu ýurtlar tarapyndan pandemiýa garşy jogap hökmünde kabul edilen kanuny çäreleriň maglumatlar bazasy. Olaryň hatarynda izolýasiýa-karantin çäreleri, keseliň epidemiýa gözegçiligi we örtügi dakynmaklyga, sosial aradaşlyga hem-de derman serişdelerine we sanjymlara elýeterlilige degişli hukuk çäreleri bar.
Gowy oýlanylan kanunlar berk saglygy goraýyş ulgamyny döretmäge ýardam edýär, has sagdyn we howpsuz iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Olar ýokanjyň epidemiki gözegçiligi we öňüni alyş çäginde BSGG-niň Halkara lukmançylyk-sanitar düzgünleriniň netijeli ýerine ýetirilmeginde hem möhüm ähmiýete eýe.

“Berk kadalaşdyryjy-hukuk binýady ýurtlarda COVID-19 bilen göreş üçin möhüm ähmiýete eýedir – diýip, BSGG-niň Baş müdiri Adhanom Gebreýesus belleýär. – Saglygy goramak işiniň hemmetaraplaýyn hereketi talap edýändigi üçin hukuk gurluşlary ilatyň saglygy üçin bar bolan we täze ýüze çykýan howplara garşy hereket etmek boýunça halkara borçnamalary bilen ylalaşykly bolmaly. Häzirki günde saglygy goraýyş pudagynda berk kanuny binýadyň döredilmegi örän möhüm ähmiýete eýe bolýar”.

Barlaghana COVID-19-a degişli bolan dürli hukuk gurluşlary boýunça ylmy barlaglaryň netijelerini hem özünde saklar.