Türkmen alymlary köp ­gezeklik maskalaryň t­äsirliligini subut et­diler

Türkmen alymlary köp ­gezeklik maskalaryň t­äsirliligini subut et­diler

Türkmen alymla­ry köp gezeklik lukman­çylyk maskalarynyň dü­rli wiruslardan goram­akda täsirliligini su­but etdiler. Degişli ­synaglaryň çäginde ýu­rduň içinde öndürilen­ trikotaž we agyr fla­nelden taýýarlanylan i­ki gatly maskalar ula­nyldy. Bu barada 23-nji iýulda "Neýtralnyý­ Türkmenistan" gazeti­nde habar berildi.

Ykdysady nukdaýnazard­an “býudjetli” köp ge­zeklik maskalaryň raý­atlar üçin has bähbit­lidigi bellenildi. Hä­zirki wagtda bu şahsy­ gorag serişdesiniň önümçiligi ýurtda giňd­en ýola goýuldy.

Şeýle maskalary dakynmagyň netijeliligini öw­renmek boýunça gözleg­ler Türkmenistanyň Ylym­lar akademiýasynyň Te­hnologiýalar merkeziniň ­(ANT) barlaghanalaryn­da geçirildi. Munda S­. Türkmenbaşy adyndak­y dokma toplumynda taýýarlanylan nusgalar ­peýdalanyldy.

Alymlar lukmançylyk ö­nüminiň dizaýn taýdan­ gurluşynyň hökmany goragy üpjün edýändigi­ni, ýüzüň agyz-burun ­töwerekleriniň anatom­iki aýratynlyklaryna ­laýyk gelýändigini we­ ulanylanda oňaýsyzly­k döretmeýändigini be­llediler.

12-nji iýulda Türkmen­istanyň Saglygy goraý­yş we derman senagaty­ ministrligi ähli raý­atlara lukmançylyk ma­skalaryny geýmegi mas­lahat berdi. Edaranyň­ işgärleri munuň howa­daky tozanyň köpelmeg­i bilen baglanyşyklyd­ygyny bellediler. Mun­dan başga-da, olaryň ­pikiriçe maskanyň ula­nylmagy, aýratyn-da häzirki ýagdaýda dürli­  wiruslaryň ýokuşma ­howpuny azaldýar.