Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri koronawirusyň ýaramaz täsirleriniň öňüni almak barada maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri koronawirusyň ýaramaz täsirleriniň öňüni almak barada maslahatlaşdylar

24-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde özbek kärdeşini doglan güni hem-de Muhammet Pygamberiň ýaşy — 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Telefon gürrüňdeşliginiň çäklerinde taraplar halkara ykdysady gatnaşyklaryna oňaýsyz täsir edýän häzirki döwrüň ählumumy meselesine — täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy baradaky gürrüňe geçip, bu howply keseliň ýaýramagyna garşy göreşde ylalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamalydygyny, şeýle hem yzygiderli ýagdaýda arassaçylyk—karantin çäreleriniň geçirilmelidigini bellediler.

Aral bilen baglanyşykly umumy meselelere aýratyn üns berildi, bu deňziň guramagy howa, ekologiýa ýagdaýyna, Aralýaka sebitinde hem-de onuň çäklerinden alyslarda ýaşaýan ilatyň saglygyna ýaramaz täsirini ýetirdi.
Türkmenistanyň Prezidenti tebigy ýagdaýlaryň dürli ýokanç keselleriň Aral zolagynda emele gelýän tozanly howa akymlary arkaly uzak aralyklara ýaýramagyna täsir edip biljekdigini belledi. Şawkat Mirziýoýew bu pikiri goldap, Özbegistanda geçirilýän çäreler, şol sanda Aral deňziniň guran düýbünde sazaklaryň ekilýändigi barada gürrüň berdi.
Türkmenistan hem maksada gönükdirilen çäreler toplumyny amala aşyrýar. Hususan-da, Daşoguz welaýatynda işjeň çäreler geçirilýär, bu ýerde ýörite tokaý goraýyş zolagy döredildi, ol Aral tarapdan öwüsýän tozanly ýeller üçin özboluşly süzgüç bolup hyzmat edýär.