Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana COVID-19 testlerini we lukmançylyk gorag serişdelerini iberer

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana COVID-19 testlerini we lukmançylyk gorag serişdelerini iberer

Ýewropa Bileleşigi 15-nji iýulda başlan «Merkezi Aziýa ýurtlarynda COVID-19: krizise garşy göreş» Maksatnamasynyň (CACCR) çäklerinde Türkmenistana COVID-19 üçin kislorod generatorlaryny, şahsy gorag serişdelerini we testleri iberer. Bu barada 21-nji iýulda ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň Metbugat we maglumat bölüminiň metbugat beýanatyna salgylanyp Arzuw News habar berýär.

— Häzirki wagtda zerur dermanlary we enjamlary üpjün etmekden başga-da, CACCR maksatnamasy Türkmenistandaky barlaghanalara we hassahanalara geljekde ýüze çykyp biljek şeýle pandemiýalara garşy has gowy taýýarlanmaga kömek eder – diýip, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň başlygy Diýego Ruiz Alonso belleýär.

Türkmenistany, Gazagystany we Gyrgyzystany öz içine alýan 3 million ýewrolyk CACCR maksatnamasy Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň üsti bilen durmuşa geçiriler. «Tengrinews»-iň Gazagystanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp habar berşi ýaly, 3 million ýewronyň 1,6 milliony Gazagystana iberiler.
CACCR, Türkmenistandaky hassahanalaryň taýýarlygyny we zerurlyklaryny seljerer we BSGG-niň görkezmeleriniň çäginde her hassahana üçin iş meýilnamasyny taýýarlar. Metbugat beýanatynda bu maksatnamanyň Türkmenistanda saglyk işgärleri üçin düýpli epidemiologik tälimi üpjün etjekdigi aýdylýar.
Bu maksatnama sebitdäki saglygy goraýyş işgärlerini jemi 400,000 şahsy gorag serişdeleri we COVID-19 üçin 1000 anyklaýyş synag testleri bilen üpjün eder.