Gurbanguly Berdimuhamedow Pälwan atly alabaý bilen gezelenç etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Pälwan atly alabaý bilen gezelenç etdi

21-nji iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş möwsüminiň dowam edýän pursatlarynda “Türkmen alabaý itleri” hojalyk jemgyýetinde ösdürilip ýetişdirilýän Pälwan atly edermen alabaý bilen säher bilen Köpetdagyň eteginde gezelenç etdi.

Belläp geçsek, türkmen halkyna mahsus bolan köpasyrlyk milli ýörelgelere laýyklykda, alabaý itlerini ösdürip ýetişdirmekde olaryň gezim etdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, munuň özi alabaý itleriniň öz eýesine bolan wepasyny artdyrýar.
Bilelikde gezelenç etmegi hem öz içine alýan toplumlaýyn esasda geçirilýän işler netijesinde dünýäde gaýduwsyz, edermen, şol bir wagtyň özünde wepaly, goýun sürülerini we emlägi goramaga ukyply itler hökmünde dünýäde ykrar edilen alabaý kemala geldi.
Şeýle hem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda, aýratyn-da, serhet gullugynda alabaý itleriniň ulanylmagy, olaryň emlägi bolşy ýaly, serhedi goramakda, yz çalmakda aýratyn ukyplydygynyň nobatdaky subutnamasydyr.