Russiýanyň COVID-19-a garşy sanjymy syrkawlarda synagdan geçiriler

Russiýanyň COVID-19-a garşy sanjymy syrkawlarda synagdan geçiriler

N.F.Gamalei adyndaky epidemiologiýanyň we mikrobiologiýanyň ylmy-barlag merkezinde döredilen hem-de meýletinçilerde barlagdan geçirilen sanjyma goşmaça synaglar gerek diýip, MFTI-niň gen inženeriýasy barlaghanasynyň ýolbaşçysy Pawel Wolçkow hasaplaýar. Diňe şu tejribelerden soň sanjymy hroniki keselli adamlara, garry adamlara we çagalara sançmak bolar. Bu barada news.ru habar berýär.

Beýleki kategoriýalara, şol sanda hroniki keselli adamlara, garrylara sanjymy sançmak üçin goşmaça barlaglar gerek. Çagalar üçin sanjymlary hemişe aýratyn seresaplylyk we ünslülik bilen taýýarlaýarlar, olar üçin hem goşmaça synaglar gerek – diýip, RIA Nowosti agentligi Wolçkowyň sözlerini getirýär.
Ol fiziki taýdan sagdyn meýletinçilerde synaglaryň geçirilen wagtynda sanjymyň ähmiýetli goşmaça täsiriniň ýüze çykarylmandygyny belledi. Ýöne serişdäniň täsirliliginiň netijesi alyndy, olar tarapyndan işlenilip çykarylýan antibedenjikleriň bitaraplaşdyryjy ukyby bahalandyryldy. Geljekki barlaglaryň dowamynda infeksiýa garşy T-öýjükli immun jogabyny goşmaça bahalandyrmak gerek bolar. Wolçkowyň aýtmagyna görä, birinji meýletinçilere birnäçe ýylyň dowamynda has dowamly goşmaça täsirleri yzarlamak üçin uzak wagtlaýyn gözegçilik gurnalar.