BSGG Türkmenistanyň tagallalaryny goldaýar

BSGG Türkmenistanyň tagallalaryny goldaýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbugat ýygnagynda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ýokary derejeli hünärmen, wekiliýetiň başlygy doktor Ketrin Smolwud: «Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Türkmenistanyň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak babatda görýän ähli çärelerini makullaýar we goldaýar» - diýip belledi. Bu barada Arzuw News habar berýär.

Şeýle hem, Ketrin Smolwud BSGG-niň hünärmenleriniň «ýurtda COVID-19-y testirlemek üçin ähli mümkinçilikleri" görýändigini aýtdy.
"Biz ilat bilen aragatnaşygy ösdürmegi we wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur maglumatlary halka ýetirmegi maslahat berýäris" -diýip, Smolwud sözüniň üstüni ýetirýär.