Käbir ÝOM-larda resminamalar welaýatlarda hem kabul edilip başlandy

Käbir ÝOM-larda resminamalar welaýatlarda hem kabul edilip başlandy

"Türkmendemirýollary" gullugy tarapyndan otly gatnawlarynyň wagtlaýyn togtadylmagy sebäpli, ozal dalaşgärleriň resminamalaryny diňe ýerleşýän ýerinde kabul eden käbir ýokary we orta hünär okuw mekdepleri indi resminamalary welaýat merkezlerinde hem kabul eder. Bu barada kabul ediş toparlarynyň wekilleriniň maglumatlaryna hem-de 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul edilmegiň tertibi baradaky bildirişlere salgylanyp, Arzuw NEWS habar berdi.

Hususan-da, Türkmen döwlet Medeniýet instituty, M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, şeýle hem Döwlet çeperçilik akademiýasy ertirden başlap, ýurduň welaýat merkezlerinde ýerleşýän Ýörite sungat mekdeplerinde dalaşgärleriň resminamalaryny kabul eder. Mundan başga-da, bu okuw mekdepleriniň giriş synaglaryny hem şol ýerde geçirmek meýilleşdirilýär.