Sanofi fransuz kompaniýasy COVID-19-a garşy 300 mln doza sanjymy satmak barada ylalaşmaga ýakyn

Sanofi fransuz kompaniýasy COVID-19-a garşy 300 mln doza sanjymy satmak barada ylalaşmaga ýakyn

Sanofi fransuz farmaseptika kompaniýasy Ýewropa Bileleşigi bilen COVID-19 koronawirusyna garşy täsir edip biljek 300 mln doza sanjymy ýola goýmak barada ylalaşyk gazanmaga ýakyn. Bu barada Trendiň Interfaksa salgylanmak bilen ýetirmegine görä, BFM-TW fransuz tele ýaýlymy habar berýär.

Sanofi kompaniýasynyň prezidenti Oliwýe Božiýonyň aýtmagyna görä, “ýakyn günlerde ýa-da hepdede” bu şertnama bilen bagly ähli jähtleriň ylalaşygy tamamlanar. Ol kompaniýanyň beýleki ýurtlar, şol sanda ABŞ we Beýik Britaniýa bilen hem sanjym meselesi boýunça gepleşikleri alyp barýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
“Biziň maksadymyz — bu sanjymyň hemmelere birwagtda iberilmegi üçin beýleki ýurtlar bilen bile işleşmek” – diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy aýdýar.
Sanofi kompaniýasynyň iki sany dürli tehnologiýada esaslandyrylan iki sanjymy bar. ÝB bilen gepleşikler alnyp barylýan sanjymyň kliniki barlagy sentýabrda geçirilmeli. Onuň 2021-nji ýylyň başynda elýeterli bolmagyna garaşylýar. Kompaniýa ýylda milliard doza çenli öndürip biljekdigini aýdýar.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna laýyklykda, dünýäde koronawirusa garşy, takmynan, 150 sanjym taýýarlanylýar.