Hytaý awtomobillerdäki howanyň hiline talap goýýar

Hytaý awtomobillerdäki howanyň hiline talap goýýar

Hytaý awtomobillerde howanyň hilini gowulandyrar ýaly awtoöndürijiler üçin düzgünler ýygyndysyny taýýarlaýar. Taslama sürüjileriň saglygyny goramaga gönükdirilendir. Täze talaplar bilen üpjün edilme çykdajylaryň ýokarlanmagyna we elbetde, bahalaryň ýokarlanmagyna getirer. Bu barada 110km.ru habar berýär.

Dünýäniň uly awtobazarynda täze talaplaryň girizilmegi bilen, düzgüne laýyk gelmeýän ulag serişdelerini satmaklyk gadagan ediler. Howany arassalaýjy ulgam interýeri detallar bilen üpjün ediji üçin “kellagyryny döredýär”, sebäbi olar täze talaplara laýyk getirmek üçin önümlerini üýtgetmeli bolýarlar.
Daşky gurşawy goramak boýunça guramanyň hünärmenleri şeýle barlagy oýlap tapdylar. Täze awtomobillerde bazara çykmazyndan öň hökman howanyň hilini bahalandyryp başlarlar, sazlaýjylar ulag gapylary ýapyk ýagdaýda birnäçe sagat durandan soň, formaldegidden we benzoldan başlap hapalaýjylaryň derejesini barlarlar. Barlagçylar elektromagnit şöhlelenmesiniň derejesini hem barlamak isleýärler, sebäbi elektromobillerde we benzinli awtomobillerde elektron gurluşlary köp ulanylyp başlandy diýip, Reuters portaly ýazýar. Ýöne geçen ýyl Awtoöndürijileriň Hytaý assosiasiýasynyň resmi wekili şeýle şöhläniň adam üçin zyýanly däldigini aýtdy.
Häzirki wagtda Hytaý dünýä brendlerine awtomobilleri onda howa hiliniň ölçegi boýunça ýerli şahadatnamasyz satmaga rugsat berýär. 2011-nji ýylda Hytaýda ýolagçy ulag serişdeleri üçin howanyň hili boýunça maslahat berlen gollanma neşir edildi. Soňky ýyllar Hytaý awtomobilleriň şahadatnamasynyň hususy nusgalaryny taýýarlaýar we girizýär.