ABŞ 2021-nji ýyldan BSGG-niň düzüminden çykýar

ABŞ 2021-nji ýyldan BSGG-niň düzüminden çykýar

Ak öýüň ýolbaşçysy Donald Tramp ABŞ-nyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan çykýandygy barada kongrese duýdurdy. Bu çözgüt 2021-nji ýylyň 6-njy iýulyndan güýje girer. Bu barada gazeta.ru habar berýär. Amerikan senator-demokraty Robert Menendesiň Twitterde öz sahypasynda bu netijäniň ABŞ-nyň ýaşaýjylaryna urgy boljakdygyny görkezýär.
“Kongres Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň pandemiýanyň güýjän wagtynda ABŞ-ny BSGG-den resmi taýdan çykarandygy barada habar aldy. Bu çözgüt amerikanlaryň ýaşaýşyny we gyzyklanmasyny goramaz – ol amerikanlary ýarawsyz, Amerikany bolsa ýeke goýar” – diýip, senator belleýär.
Tramp 29-njy maýda metbugat maslahatynyň dowamynda ABŞ-nyň indi BSGG bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini habar berdi. Özüniň gelen netijesini ol guramanyň Waşington tarapyndan talap edilýän özgertmeleri geçirmändigi bilen düşündirdi. ABŞ-nyň prezidentiniň aýtmagyna görä, BSGG üçin niýetlenilen serişdeler tutuş dünýä boýunça saglygy goraýyş zerurlygyna gönükdiriler.
“Biz Hytaýyň buýrugy boýunça işleýän Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen aragatnaşygy bes edýäris” – diýip, amerikan lideri aýdýar. Onuň pikiriçe, gurama, Trampyň aýtmagyna görä, pandemiýa jogapkär bolan Hytaýyň hereketlerine gözüni ýumdy we wirusyň howpunyň düýplüdigini bahalandyryp bilmedi. Ýöne Waşingtonyň bu gelen netijesi BSGG-niň özüne hem ýaramaz täsir eder, sebäbi ABŞ guramanyň esasy hemaýatkäridi.
ABŞ her ýyl gurama $450 mln töweregi töleýärdi. ABŞ BSGG-a 1948-nji ýyldan bäri gatnaşýar. Ondan çykmagyň şertleri boýunça, ýurt bu barada bir ýylyň içinde duýdurmaly we borçnamalary doly derejede üzmeli. Baş kätip ABŞ tarapyndan şertleriň berjaý edilişini barlar.