Saudi Aramco nebite bahany ýokarlandyrýar

Saudi Aramco nebite bahany ýokarlandyrýar

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet nebit kompaniýasy Aziýa ýurtlaryna awgust aýynda nebiti ýola goýmak boýunça bahalary we Ýewropa hem-de ABŞ üçin resmi satuw bahalaryny (OSP) ýokarlandyrýandygyny habar berdi. Bu barada Reuters agentligi kompaniýanyň resminamalaryna salgylanyp aýdýar. Muny kommersant.ru ýetirýär. 
Aziýa üçin bahalar barreline $1 gymmatlar, bu agentligiň sorag eden analitikleriniň pikiriçe, Aziýa ýurtlarynda nebite bolan islegiň gaýtadan dikelmegi bilen düşündirilýär. Şeýle-de, ABŞ üçin Arab Light nebitiň hiline baha iýul bahalary bilen deňeşdirilende barreline $0,3 galdyryldy, Demirgazyk-Gündogar Ýewropa üçin bolsa - $0,4.
Agentlik tarapyndan sorag edilen analitikler saud nebitine OSP-niň ýokarlanmagynyň ýörite jaýlarda saklanýan nebitiň satuw üçin ulanylmagyny işjeňleşdirip biler, bu bolsa bazar boýunça umumy alanyňda nebite bolan baha öz täsirini ýetirer diýip hasaplaýarlar.
Nebit bazarynda durnuksyz ýagdaý OPEK+ guramasynyň mejlisinden soň başlady. Saud Arabystany nebiti gazyp alyjylygy azaltmak boýunça ylalaşygy uzaltmak baradaky pikiri goldamady. Bu ylalaşyk birleşigiň ýurtlaryna nebiti gazyp alyjylygy maý-iýun aýynyň dowamynda bir gije-gündizde 9,7 mln barrel kemeltmegi göz öňünde tutýar. Russiýa we Saud Arabystany gazyp alyjylygy 11 mln barrel derejesinden bir günde 2,5 mln barrel azaltmaly. Beýleki ýurtlar gazyp alyjylygy 2018-nji ýylyň oktýabryndaky derejesinden azaldýarlar. Bu ylalaşyk 2022-nji ýylyň aprel aýynyň ahyryna çenli hereket eder. Ýatlap geçsek, geçen hepde “The Wall Street Journal” Saud Arabystanyň nebit bazarynda OPEK-iň beýleki agzalarynyň nebiti gazyp alyjylygy azaltmak bilen bagly beren wadasynda durmasalar, täze baha urşuna başlajakdygy bilen gorkuzandygyny ýazdy.