BSGG-ni koronawirusyň howa boýunça geçýändigini boýun almaga çagyrdylar

BSGG-ni koronawirusyň howa boýunça geçýändigini boýun almaga çagyrdylar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy üçin onuň koronawirus bilen göreş boýunça maslahatlaryny täzeden gözden geçirmegi bilen bagly haýyşy özünde jemleýän açyk hata 32 ýurtdan 230-dan gowrak alym gol çekdi. Bu barada “The New York Times” neşirine salgylanmak bilen regnum.ru habar berýär.
BSGG koronawirus, esasan, meselem, üsgürilende ýa-da asgyrylanda çykýan uly damjalar arkaly ýaýraýar diýip hasaplaýar. Ýöne aerozol geçijilik özünde birnäçe wagtyň dowamynda howada saklanyp bilýän we bir metrden hem daşlykda bolan töwerekdäki adamlara geçip bilýän ownujak bölejikleri saklaýar. Şunuň bilen birlikde damjalar ýerde hem ýeterlik derejede çalt ornaşýarlar.
Alymlaryň pikiriçe, jaýyň içindäki howada saklanýan ownujak bölejikler arkaly koronawirus ýaýrap bilýär. Koronawirusyň ýaýrawyny minimal derejä getirmek üçin olar maslahatlary üýtgetmäge çagyrýarlar. BSGG-niň hünärmenleri aerozol ýaýrawynyň öňüni almak üçin täze çäreleriň girizilmeginiň mümkin däldigini we munuň infeksiýanyň ýaýrawy üçin uly ähmiýetiniň bolup bilmejekdigini aýdýarlar.
Alymlar COVID-19 ýaýrawynyň bolup geçen ýerlerinde, şol sanda et kombinatynda täze ýüze çykýan subutnamalar howa arkaly geçijiligiň BSGG-niň kabul edişinden hem möhüm bolup biljekdigini delillendirýär diýip belleýärler.
Eger-de koronawirusyň geçmeginiň şeýle usuly ähmiýetli sebäp diýlip tassyklanylsa, onda maslahatlary täzeden gözden geçirmek gerek. Esasanam, howany täzelemeklige çemeleşmegi gözden geçirmeli, jaýlarda maskalary hökman dakynmaly bolar, lukmanlara bolsa ownujak damjalary arassalamaga ukyply bolan N95 respiratorlary gerek bolar. Şeýle-de, käbir binalarda bolup biljek infeksion bölejiklerinden goranmak üçin ultramelewşe şöhlelenmesini oturtmagyň maksadalaýyk boljakdygy baradaky pikir hem aýdylýar.