Rotterdamda “Ýewrowideniýe-2021” geçer

Rotterdamda “Ýewrowideniýe-2021” geçer

Ýewropanyň gepleşik birleşigi (EBU) we onuň niderlandiýaly agzalary “Ýewrowideniýe-2021” bäsleşiginiň Rotterdamda Ahoy Arena meýdançasynda geçjekdigini aýtdylar. Bu barada live24.ru habar berýär. Şu ýylda geçmeli bäsleşik hem hut şu ýerde geçirilmelidi, bu bäsleşik koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyryldy.
“Biz indi öňe tarap hereket edip bilýändigimize örän begenýäris” – diýip, “Ýewrowideniýäniň” ýerine ýetiriji ýolbaşçysy Martin Osterdal belleýär.
Ýatladyp geçsek, indiki ýyl bäsleşige gatnaşyjylar täze kompozisiýalar bilen çykyş etmeli bolarlar. Ýöne gatnaşyjy-ýurtlaryň “Ýewrowideniýä” ozalky aýdymçynyň ýa-da täze aýdymçynyň gitmelidigini özleri çözüp bilýärler. Häzirki wagtda şu ýylda bäsleşige gatnaşmaly bolan 18 artist indiki ýylda gitjekdiklerini aýtdylar.
Belläp geçsek, Ýewropa aýdymynyň 65-nji bäsleşigi 12-nji maýdan 16-njy maý aralygynda Rotterdamda geçirilmelidi. 31-nji martda “Ýewrowideniýäniň” konsert zalyndaky şou hökmünde ýatyrylýandygy belli boldy. Bäsleşigiň geçmeli ýeri bolan Ahoy meýdançasy koronawirus bilen kesellänler üçin hassahana öwrüldi.