Gurbanguly Berdimuhamedow dynç gününde bedewler bilen didarlaşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow dynç gününde bedewler bilen didarlaşdy

Dynç güni irden Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, adaty endigine eýerip, agtygy Kerim bilen welosipedli menzil aşdy we bedewler bilen didarlaşdy.
Döwlet Baştutany welosipedli ýörişiň dowamynda agtygy Kerimiň okuwlary, onuň okuwdan boş wagtlary meşgullanýan sport we döredijilik işleri bilen gyzyklandy. Kerim atasyna okuwy, özleşdirýän dersleri barada gürrüň berdi. Gurbanguly Berdimuhamedow haýsy iş bolsa bolsun, öňi bilen yhlasyň zerurdygyny belledi.
Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow Toýly atly bedewe, Kerim bolsa Şapolat atly bedewe atlandy. Bedewli ýörişiň dowamynda milli Liderimiz türkmen atlary, olaryň taryhy we özboluşly gylyk-häsiýetleri barada agtygyna giňişleýin gürrüň berdi.
Hormatly Prezidentimiz şeýle hem agtygyna şöhraty dünýä dolan behişdi bedewlerimiz bilen baglanyşykly rowaýatlary gürrüň berdi.
Soňra Kerim çapuw ýodasynda bedewi öňatdy hereketleri bilen öz erkine goýberdi. Onuň ata ynamly erk etmegi, ykjamlygy çapyksuwarlygyň inçe syrlaryny yhlas bilen ele alandygyny äşgär edýär. Hormatly Prezidentimiz agtygynyň bedewiň üstünde ynamly oturyp, edýän hereketlerine syn etdi.