Türkmenistanyň Prezidenti: «Diýarymyzda dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawy artýar»

Türkmenistanyň Prezidenti: «Diýarymyzda dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawy artýar»

24-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Maslahatyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, oba hojalygyny, gaýtadan işleýän önümçilikleri ösdürmek hem-de türkmen ykdysadyýeti üçin täze senagat ugurlaryny döretmek boýunça giň gerimli işleriň amala aşyrylmagy netijesinde Diýarymyzda dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawynyň artýandygyny belledi.
Iş maslahatynda degişli ýolbaşçylar hasbat bilen çykyş etdiler. Hususan-da, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri sanly ulgama geçilmegini işjeňleşdirmek hem-de içerki bazarlary azyk harytlary bilen bolelin üpjün etmek maksadynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Dokma senagaty ministri «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen möhüm wezipeleri amala aşyrmak hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygynyň hasabatynda türkmenleriň gadymdan gelýän elde haly dokamak sungatyny gorap saklamaga, kämilleşdirmäge we geljekki nesillere ýetirmäge gönükdirilen döwlet syýasatyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän işler barada aýdyldy.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy azyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalaryň çig mal we önümçilik serişdeleri bilen üpjünçiligine degişli meseleleriň çözülişi barada hasabat berdi.
Şeýle hem gök-bakja, et, süýt we beýleki gündelik zerur önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksadynda degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde geçirilýän işler barada habar berildi.
Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy biržanyň Türkmenistanyň haryt-çig mal serişdelerini ýerlemegiň netijeli syýasatyny ýöretmek hem-de lomaý haryt bazaryny ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek babatda ýerine ýetirýän işleri barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, şol sanda döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow maslahata gatnaşyjylaryň öňünde amala aşyrylmaly işleri tabşyryp, möhüm wezipeleri kesgitledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow söwda ulgamynyň öňünde durýan möhüm wezipe öz ýurdumyzda öndürilýän önümleriň ýeterlik möçberinden artyk bölegini eksporta ibermekden, bazarlaryň işinde sazlaşyklygyň üpjün edilmegini gazanmakdan, ilatyň azyk önümleri bilen üpjünçiligini pugtalandyrmakdan ybaratdygyny belledi. Şu işlerde halkyň hal-ýagdaýy we abadançylygy ykdysady bähbitden ileri tutulmalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky meselä ünsi çekip, iş dolandyryş babatda täze, döwrebap usullary kesgitlemegi hem-de şol usullary önümçilige giňden ornaşdyrmagy, marketing-menejment işini kämilleşdirmegi tabşyrdy.