Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

  • 11.06.2024 15:07
  • 6441
Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda ýangyn döremeginiň mümkindigi bilen bagly.

Milli ýol hereketiniň howpsuzlygyny dolandyryş gullugynyň (NHTSA) maglumatlaryna görä, kemçilik oturgyjyň mehanizminiň bölekleriniň nädogry süýşmegine sebäp bolup, elektrik hereketlendirijisine hemişelik naprýaženiýany berip biler. Bu bolsa öz gezeginde onuň güýçli gyzyp, netijede ýangynyň döremegine sebäp bolýar.
Kia ýangynyň ulag sürlüp barýarka-da, awtoulag duralgasynda duran wagty hem bolup biljekdigini nygtaýar. Kompaniýa Telluride-niň eýelerine abatlaýyş işleri geçirilýänçä ulaglaryny ýapyk jaýlarda goýmazlygy maslahat berdi.
Häzirki wagtda 2023-nji ýylyň Kia Telluride-sinde sürüjiniň oturgyjynda ýangynyň döremegi bilen bagly diňe bir ýagdaý bar. Mundan başga-da, aşa gyzmak sebäpli oturgyçlaryň aşagynda bölekleriň eremeginiň alty sany ýagdaýy tassyklanyldy.
Mundan öň, Toyota kompaniýasy hereketlendirijilerde bar bolan mehaniki galyndylar sebäpli ABŞ-da benzinli V6 bilen Tundra kysymly awtoulaglary we Lexus LX kysymly awtoulaglary yzyna çagyrýandygyny habar beripdik. Eýelerine eýýäm öwezini dolmak wada berildi, ýöne öndüriji meseläni nädip çözmelidigini entek kesgitlemedi.


düýn 16:36
13432

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 11:18
13264

Hytaý dünýäde awtomobil satuwy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi. Ýaponiýa birinjiligi saklaýar

Hytaý awtoöndürijileri ilkinji gezek 2023-nji ýylda global awtomobil satuwy boýunça amerikaly bäsdeşlerinden öňe geçdiler. Bu barada JATO Dynamics britan kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär...

11.06.2024 15:12
7939

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...

09.06.2024 15:18
28898

Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

ABŞ-da meşhur sedana sport äheňi berlip döredilen täze Toyota Corolla FX bezegi çykar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler diňe daşky görnüşi we salonyň bezegi bilen çäklenýär. Awtoulagyň daşky bezegi 1987-nji ýylyň Corolla...