Toyota hereketlendirijisindäki hapa zerarly 100 müň sany Tundra we Lexus LX ulaglaryny yzyna çagyrýar

  • 05.06.2024 15:26
  • 17653
Toyota hereketlendirijisindäki hapa zerarly 100 müň sany Tundra we Lexus LX ulaglaryny yzyna çagyrýar

Toyota kompaniýasy hereketlendirijide ýüze çykyp biljek näsazlyk sebäpli 100 müňden gowrak Tundra kysymly pikapy we Lexus LX kysymly wnedorožnigi yzyna çagyrýandygyny habar berdi. Yza çagyryş täze goşa turbaly V6 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan 2022-2023 modellerine degişlidir diýip, IXBT habar berýär.

Mesele motoryň içinde mehaniki galyndylar bar bolup, olaryň partlama, nädogry işlemeklige, ulagyň otlanmazlygyna we kuwwatynyň ýitmegine sebäp bolup biljekliginden ybaratdyr. Galyndylar tirsekli okuň podşipnigine zeper ýetirip, heläkçiligiň ýüze çykmak töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler.
Toyota kompaniýasynda aýdyşlaryna görä, mehaniki galyndylar motora önümçilik wagtynda giren bolmagy mümkin we goşa turbaly V6 hereketlendirijisiniň içerki ýokary basyşy meseläni hasam çuňlaşdyrýar. Umuman alanyňda, yza çagyryş 102 000 sany ulaga degişli bolup, olar esasan 2022-2023-nji ýyllarda öndürilen we V35A-FTS hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan Tundra pikaplary we Lexus LX600 wnedorožnikleridir.


şu gün 01:40
2122

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
16683

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
10375

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...

11.06.2024 23:23
11622

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...