“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

  • 11.06.2024 12:21
  • 4554
“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

SpaceX kompaniýa üçin ähmiýetli bolan Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagynyň nobatdaky gonuşyny üstünlikli amala aşyrdy.

“Falcon 9 300-nji gezek gonýar” – diýip, SpaceX habar berdi.

Kompaniýanyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask öz teswirinde diňe “300” ýazgyny galdyrdy.
Üstünlik Floridanyň Kanaweral burnundaky kosmos güýçleri stansiýasyndan 22 sany Starlink hemrasy uçurylandan soň, anna güni agşam (7-nji iýun) hasaba alyndy.
Uçuryşdan 8,5 minut soň, Falcon 9-yň birinji basgançagy Atlantik ummanynda ýerleşýän SpaceX A Shortfall of Gravitas gämisinde dikligine gondy.
Uçuryş bu raketa göterijisi üçin 16-njy boldy, olardan 12-si Starlink missiýalaryna bagyşlandy. Şol bir wagtyň özünde, Falcon 9-yň ýokarky basgançagy uçuşyny dowam etdirip, uçuryşdan 52,5 minut soň 22 Starlink hemrasyny Ýere golaý pes orbita ýerleşdirdi.
Uçuryş şu ýyl SpaceX-iň 59-njy orbital missiýasy boldy. Olardan 42-isi häzirki wagtda 6000-den gowrak işleýän hemrany öz içine alýan Starlink mega-toparyny döretmäge bagyşlanandyr. 


düýn 00:02
5076

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...

18.06.2024 13:03
4668

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

17.06.2024 22:44
7298

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

17.06.2024 18:18
7189

Mask adamlary robotlar bilen çalşar: 2025-nji ýyla çenli zawodlara 1000-den gowrak Optimus geler

Tesla öz zawodlaryna gumanoid robotlary köpçülikleýin ornaşdyrmaga taýýarlanýar. 2025-nji ýyla çenli 1000-den gowrak Optimus gumanoid robotynyň elektrikli awtoulag önümçiliginde işe başlajakdygyny kompaniýanyň...