Täsin hyzmat: Hytaýly zenan 12 ýyl bäri nätanyşlara gijäniň rahat bolmagyny arzuw edýär

  • 11.06.2024 07:02
  • 9134
Täsin hyzmat: Hytaýly zenan 12 ýyl bäri nätanyşlara gijäniň rahat bolmagyny arzuw edýär

Hytaýly Çžumeý eýýäm 12 ýyl bäri adaty bolmadyk hyzmaty hödürleýär: arzuwlar, höweslendiriji sözler we goşgular bilen nätanyş adamlara gije SMS ýazýar. Şeýle SMS-iň bahasy bary-ýogy 1 ýuan. 12 ýylyň dowamynda Çžumeý 50 müňden gowrak SMS iberdi we takmynan 10 müň adam bu hyzmatdan peýdalandy. Adaty bolmadyk hyzmat barada “Вокруг света” žurnalynda aýdylýar.

Nätanyş adamyň SMS-leri kime gerek?
Çžumeýiň aýdyp bermegine görä, adamlar onuň ýanyna dürli hekaýalar bilen gelýärler. Käbir adamlar dawa ýa-da uzak aýralykdan soň ýakynlaryna SMS ibermek isleýärler, käbirleri bolsa kyn döwri başdan geçirýän ýakynlaryna goldaw bermek isleýärler. Bir gün Çžumeýiň ýanyna bir ýetginjek gyzyň kyn döwri başdan geçiren ejesi geldi. Ol Çžumeýden gyzynyň “ýalňyz ýüregine teselli berjek we ir ýatmagyny ýatlatjak” SMS ibermegini haýyş etdi.
Şeýle hem, 30 ýaşly telekeçiniň kyn döwürde goldaw almak üçin özüne SMS sargyt etmegi bilen baglanyşykly bir waka bolupdyr.
Çžumeý häzirki zaman dünýäsinde köp adamlaryň özlerini ýalňyz duýýandyklaryny we başga bir adamdan geljek ýönekeýje “gijäň rahat bolsun” jümlesine mätäçdigini belläp geçýär.
Nätanyş adamyň durmuşyna penjire
Çžumeýiň özi bu işiň “nätanyş adamyň durmuşyna penjire” bolandygyny aýdýar. Maşgalanyň dokuzynjy gyzy bolany üçin, özi-de bir wagtlar şeýle goldawa mätäç bolandygyny boýun alýar. Ol bütin wagtyny körpe we ýekeje ogluna bagyş eden ene-atasynyň söýgüsini we ünsüni küýseýärdi.
Çzumeýiň hyzmaty oňa hiç wagt kän girdeji getirmedi - ýylda 3000 ýuandan (410 dollar töweregi) köp däl, ýöne onuň bu işi ýapmak niýeti ýok. Ol müşderilerinden köp minnetdarlyk alýandygyny aýdýar.
Müşderileri ýitirmek üstünligiň görkezijisidir
Çžumeý hemişelik müşderileriniň sargytlary bes edilende biçak begenýär. Diýmek, olar indi özlerini ýalňyz duýmaýarlar.


şu gün 11:08
2896

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...

02.06.2024 02:02
8247

“Şençžou-18” kosmos gämisiniň ekipažy açyk kosmosda 8,5 sagat bolup rekord goýdy

Astronawtlar Ýe Guanfu we Li Guansu 8,5 sagat dowam eden açyk kosmosa çykyşy amala aşyrdylar. Bu hem Hytaý üçin rekord görkeziji boldy diýip, IXBT habar berýär. 28-nji maýda açyk kosmosa çykyş 2024-nji ýylyň aprel...

19.05.2024 12:10
4437

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

17.05.2024 13:39
20071

Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar. Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk...