59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

  • 10.06.2024 20:50
  • 9781
59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär.

Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde polşaly DJ Norberto Loko tarapyndan goýlupdy. Moreýra onuň görkezijisinden 44 sagat öňe geçdi.
59 ýaşly DJ rekord goýmaga 15-nji maýda Salusso şäheriniň klublarynyň birinde başlady we ony 26-njy maý güni irdene çenli dowam etdi. Onuň sahna ýeri ähli zerur zatlar, şol sanda gysga arakesme üçin düşek bilen üpjün edildi.


Dijeýe her bir sagatdan bäş minut, umuman alanyňda, günde iki sagat dynç almaga rugsat berildi. Ol ilkinji günleriň birneme aňsat bolandygyny, ýöne eýýäm bäşinji güne çenli uky ýetmezçiliginiň täsirini duýup başlandygyny, soňky iki gün bolsa “uky çökgünligini” başdan geçirendigini aýtdy.
Dijeý uklamazlyk üçin ýüzüne we goşaryna buz ýaly suw sepdi. Ol kofe hem içmedi. Moreýra rekorda iki ýyl taýýarlanyp, tälimçisiniň, dietologyň, fizioterapewtiň we ýoga hünärmeniniň görkezmelerine eýerdi. 

“Men öz-özüme çagyryş etmek we fiziki çydamlylygymy subut etmek üçin bu rekordy täzeledim. Ýöne, esasanam, hyjuw sebäpli: dijing – meniň durmuşym”.


şu gün 11:46
7141

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...

şu gün 11:08
3918

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...

08.06.2024 07:01
25800

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...

05.06.2024 15:56
25447

Türkmenistanyň Gahrymany, kosmonawt Oleg Kononenko kosmosda 1000 gün bolan ilkinji adam boldy

Roskosmos kosmonawtlar toparynyň komandiri, Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň ýörite habarçysy, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Ýere golaý orbitada jemi 1000 gije-gündizi geçiren dünýäde ilkinji adam...