Ford Kýölnde “geljegiň zawodyny” işe girizdi. Onda Explorer elektrik ulagynyň önümçiligi ýola goýlar

  • 10.06.2024 14:07
  • 5207
Ford Kýölnde “geljegiň zawodyny” işe girizdi. Onda Explorer elektrik ulagynyň önümçiligi ýola goýlar

Ford Ýewropadaky elektrik ulaglaryny öndürmeklige  ýöriteleşen ilkinji zawodynda täze, doly elektrikleşdirilen Ford Explorer-i ýygnap başlady. Kýölndäki 2 milliard dollarlyk maýa goýum maksatnamasynyň çäginde döwrebaplaşdyrylan kärhanany kompaniýa “geljegiň zawody” diýip atlandyrýar diýip, IXBT ýazýar.  

Explorer Ford-yň Kýölndäki elektrik ulaglar merkezinde gurnama liniýasyny açan ilkinji model boldy. Ýakyn geljekde oňa ikinji elektrikli ulag - täze sport krossoweri goşular, onuň hem önümçiligi Kýölnde ýola goýlar.

“Ford tarapyndan 1930-njy ýylda esaslandyrylan Kýöln zawody elektrik ulaglaryny öndürýän iň döwrebap kärhana öwrülýär we bu tolgundyryjydyr – diýip, Ford-uň Ýewropadaky önümçiligi boýunça wise-prezidenti Kiran Kehill mälim etdi. -  Elektrik ulaglarynyň, şol sanda täze, doly elektrikleşdirilen Explorer-iň köpçülikleýin öndürilip başlanmagy, Ýewropada Ford-uň täze eýýamynyň başlanandygyny aňladýar."

Kýölniň elektrik ulaglary merkezi emeli aň we robot ýaly, iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr. 600-den gowrak robot kebşirlemek, kesmek, tozan aýyrmak, reňklemek we gurnamak ýaly wezipeleri ýerine ýetirýär, şeýle-de takyklygy, netijeliligi we önümiň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.
Täze dolandyryş merkezi her iş ýerindäki bölekleriň we nurbatlaryň sanyndan başlap,  tutuş gurnama prosesine çenli ähli işe hakyky wagtda gözegçilik edýär.
Zawodyň “sanly ekiztaýy” ägirt uly duýgur ekranda görnüp durýar, onda gurallaryň işleýşi, materiallaryň gowşurylyşy, zähmet howpsuzlygy we ş.m. hakdaky maglumatlar hem berilýär.
Ford-Werke GmbH-iň önümçiligi boýuça müdiri Rene Wolf: " Ford önümçiligiň her bir basgançagyna ünsli gözegçilik etmek bilen, öz müşderilerine iň ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän elektrik ulaglarynyň täze neslini hödürläp biler" – diýip nygtady.


07.06.2024 11:55
2998

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...

17.05.2024 17:36
25675

Türkiýäniň ilkinji Togg T10X awtomobili Ýewropa çykýar

Türkiýäniň Togg awtomobili Ýewropa bazaryna çykar we ilki Germaniýadan başlap, bu ýerde 2025-nji ýylda satylyp başlanar. Bu barada Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri Fatih Kajyr aýtdy diýip, ixbt.com habar...

16.05.2024 14:25
9605

Ford satuwynyň ýokarlanmagyna garamazdan her elektrik ulagynda 100 müň dollar ýitirýär

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde elektrik ulaglaryň satuwynyň 86% ýokarlanmagyna garamazdan, elektrik ulaglary bilen meşgullanýan Ford Model e bölümçesi Ford Motor kompaniýasyna uly ýitgiler getirmegini dowam...

25.04.2024 12:12
19170

2000-2010-njy ýyllaryň iň ygtybarly wnedorožnikleri we krossowerleri saýlanyldy

HotCars seljeriş portaly JD Power, RepairPal, CarEdge we Edmunds bilen bilelikde 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli aralykda öndürilen iň ygtybarly wnedorožnikleriň we krossowerleriň sanawyny düzdi. Sanawa JD...