Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

  • 08.06.2024 07:06
  • 6411
Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates Notes blogunda aýtdy. 

“Bu meniň çagalygymdan başlap, kolleji taşlamak hem-de Pol Allen bilen bilelikde Microsoft-y döretmek kararym bilen gutarýan irki ýyllarym barada memuarlardyr” – diýip, milliarder belledi.

Geýts çagalykda özüni iş başarmaýan adam ýaly duýandygyny, ýaşlygynda ene-atasy bilen dawalaşandygyny aýtdy. Kitapda onuň ýakyn adamyny duýdansyz ýitirişi, onuň tas Garward kollejinden çykarylan döwri we onuň “heniz ýok pudaga bil baglamak” kararyna gelen pursaty beýan ediler.
Memuarlarda Geýts özüne ynanan we ösmäge kömek eden daş-töweregindäki adamlaryň täsiriniň ähmiýetini belleýär. Şeýle-de, ol tehnologiýa öwrülişikleri we optimizm döwründe asuda maşgalada dünýä inmeginiň nähili şowuna düşendigi baradaky pikirleri bilen paýlaşýar.
Geljekde Geýts ýene iki kitap çykarmagy meýilleşdirýär: Microsoft-daky iş tejribesi we özüniň haýyr-sahawat işleri barada.
6-njy iýuna çenli ýagdaýa görä, “Forbes” Bill Geýtsiň baýlygyny 130,9 mlrd dollar bilen bahalandyrýar. Ol dünýäniň iň baý adamlarynyň ilkinji onlugyna girýär.


şu gün 11:50
1032

Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag...

12.06.2024 15:19
3493

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3650

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

05.06.2024 13:53
1581

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär. KB5037853 täzelenmesi wezipeler...