Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana geler

  • 07.06.2024 15:03
  • 2350
Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana geler

6-njy iýunda Brýussele amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary A.Gurbanow bilen Belgiýanyň Daşary işler ministrliginiň köptaraplaýyn meseleler we ählumumylaşma boýunça baş syýasy direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji Gislen D’Hupyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri barada pikir alyşdylar. BMG we ÝHHG ýaly halkara we sebit guramalarynyň çäklerindäki işjeň gatnaşyklara aýratyn üns berildi. Ýurtlaryň arasyndaky şertnama-hukuk binýadyny baýlaşdyrmagyň ähmiýeti ara alnyp maslahatlaşyldy.
Ykdysady, medeni, ynsanperwer we syýasy ugurlardaky hyzmatdaşlyga seredildi. Hususan-da, Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleriniň infrastruktura we senagat pudaklaryndaky hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirmek maksady bilen Türkmenistana ýakyn wagtda amala aşyrjak sapary agzaldy.
Duşuşygyň dowamynda taraplar 2024-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň we Belgiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda gol çekilen özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň ähmiýetini belläp, bu resminamanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen düzgünlerini durmuşa geçirmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar özara kabul ederlikli wagtda iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirmek mümkinçiliklerine garadylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň möhümdigini bellediler.


şu gün 07:19
2981

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
1170

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5543

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
7509

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...