BMG: Maýlama getirýän El-Ninýo tebigy hadysasy şu ýyl sowuk howa bilen çalşar

  • 06.06.2024 15:15
  • 10903
BMG: Maýlama getirýän El-Ninýo tebigy hadysasy şu ýyl sowuk howa bilen çalşar

Şu ýyl howanyň ýylamagy bilen häsiýetlendirilýän El-Ninýo döwri tamamlanar. Onuň deregine planetanyň käbir sebitlerine, aýratynam, tropiklerde, tersine, sowuk howa getirjek La-Ninýa hadysasynyň gelmek ähtimallygy ýokary. Bu barada BMG-niň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy habar berýär.

Guramanyň hünärmenleri 2024-nji ýylyň iýun-awgust aýlarynda bitarap şertleriň ýa-da La-Ninýanyň gelmek ähtimallygynyň 50% boljakdygyny çaklaýarlar. Iýul-sentýabr aýlarynda bu ähtimallyk 60%-e, awgust-noýabr aýlarynda – 70%-e çenli ýokarlanar.
La-Ninýa Ýuwaş ummanyň merkezi we gündogar ekwatorial böleginde ummanyň üstüniň temperaturasynyň uly möçberli peselmegi bolup, tropiklerde atmosfera aýlanyşygynyň üýtgemegi bilen utgaşýar. Her bir La-Ninýa hadysasynyň netijesi onuň intensiwligine, dowamlylygyna, pasyllara we beýleki klimat režimleri bilen täsirine baglylykda tapawutlanýar.
Gurama hadysalaryň ikisiniň-de, El-Ninýonyň we La-Ninýanyň global ýylama, adatdan daşary howa şertleriniň ýygylaşmagyna we möwsümleýin ygallaryň hem temperatura režimleriniň üýtgemegine sebäp bolýan klimatyň antropogen üýtgemesi şertlerinde ýüze çykýandygyny belleýär.

“El-Ninýonyň tamamlanmagy uzak möhletli howa üýtgemelerinde pauzany aňlatmaýar. Biziň planetamyz bug gazlary sebäpli gyzmagy dowam etdirer. Deňiz üstüniň adatdan daşary ýokary temperaturalary geljek aýlarda möhüm rol oýnar, howa bolsa atmosferadaky goşmaça ýylylyk we çyglylyk sebäpli has ekstremal bolar” – diýip, guramanyň Baş sekretarynyň orunbasary Ko Barrett belledi.

Belläp geçsek, La-Ninýanyň 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyl aralygyndaky sowuk täsirine garamazdan, soňky dokuz ýyl gözegçiligiň tutuş taryhynda iň ýyly döwür boldy. Häzirki El-Ninýo hadysasynyň iň ýokary derejesi 2023-nji ýylyň dekabr aýynda boldy we bu tebigy hadysa meteorologiýa gözegçilikleriniň taryhynda iň güýçli bäşisiniň biri boldy.


10.06.2024 15:44
16436

Bütindünýä meteorologiýa guramasy: geljek bäş ýylyň biri taryhda iň yssy ýyl bolar

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň çaklamasyna görä, geljek bäş ýylyň biri howa gözegçilikleriň taryhynda iň yssy ýyl bolar. BMG-nyň ýöriteleşen edarasynyň hasabatynda ýakyn ýyllarda dünýäde ortaça temperaturanyň...

21.04.2024 15:26
18735

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssydan soň gar ýagdy

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda adaty bolmadyk yssy ýazdan, käbir sebitlerde temperaturanyň 30°C-e çenli gyzmagyndan soň, garaşylmadyk ýagdaýda gar ýagdy. Gar Awstriýa, Horwatiýa, Rumyniýa, Bosniýa we Gersegowina...

16.03.2024 14:16
9279

2023-nji ýylda Antarktidadaky buzuň meýdany soňky 45 ýyldaky iň pes derejesinde boldy

1980-nji ýyllarda Antarktidanyň töweregindäki buzuň meýdany 3 million inedördül metre çenli kiçelýärdi. 2022/2023-nji ýylyň tomus möwsüminde Antarktidadaky buzuň umumy meýdany (Antarktidanyň tomsy senenamanyň gyş...

14.03.2024 07:38
8994

BBC: Howanyň üýtgemegi sebäpli ýakyn ýyllarda bananyň gymmatlamagy mümkin

Howanyň üýtgemegi bilen bagly ýakyn ýyllarda bananyň dünýä nyrhlary ýokarlanyp biler. Bu barada BMG-nyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň Bütindünýä banan forumynyň bilermeni Paskal Lýuwyň sözlerine salgylanýan BBC habar...