Türkiýe gadymy şäher-muzeýlerini gijeki ekskursiýalar üçin açýar

  • 06.06.2024 14:09
  • 4202
Türkiýe gadymy şäher-muzeýlerini gijeki ekskursiýalar üçin açýar

Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi syýahatçylyk akymyny artdyrmak maksady bilen gadymy şäher-muzeýleri we meşhur ýerleri gijeki ekskursiýalar üçin açýan ýörite programmany işläp taýýarlady. Bu ýerlere gündiziň yssy howasy sebäpli syýahatçylyk obýektleri bilen tanyşmakdan ýüz öwürmäge mejbur bolýan myhmanlaryň gelip görmegine garaşylýar diýip, bigasia.ru saýty habar berýär.

“Gijeki muzeýler” programmasynyň synag obýekti Egeý kenaryndaky gadymy Efes şäheri boldy – ol 2024-nji ýylyň 9-njy aprelinden bäri ýarygijä çenli baryp görmek üçin açykdyr. Efes muzeýiniň müdiri Jengiz Topalyň pikiriçe, programmanyň üsti bilen muzeýe gelim-gidim dörtden bir ýokarlanyp biler. 2024-nji ýylda bu ýerde, takmynan, 2,6 mln adamyň bolmagyna garaşylýar, geçen ýyl Efese 2,16 mln syýahatçy bardy.
Şeýle-de, syýahatçylar üçin gijeki wagtda Pamukkale we mukaddes Ierapolis şäheri elýeterlidir. Bu ýerlere hem syýahatçylar tarapyndan gyzyklanma barha artýar: 2024-nji ýylyň ilkinji dört aýynda Pamukkale tas 482 müň myhmany kabul etdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 55% köpdür. Ýylyň ahyryna çenli syýahatçylaryň sanynyň 3 milliona ýetmegine garaşylýar.
Turan welaýatynyň medeniýet we syýahatçylyk müdiri Weli Akýol gijeki ekskursiýalaryň syýahatçylara bu ýerlerdäki tebigy we arheologiki gözelliklerden has ýakymly howada lezzet almaga mümkinçilik berjekdigini belleýär.
Tiz wagtdan bu tejribäniň ýurduň beýleki meşhur ýerlerine-de ýaýradylmagyna garaşylýar.


şu gün 09:50
2494

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
12353

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8391

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7444

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...