Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

  • 05.06.2024 13:54
  • 11649
Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Alymlaryň halkara topary Orta Zambezi derýasynyň basseýninden dinozawryň täze görnüşiniň tapylandygyny habar berdi. Acta Palaeontologica Polonica žurnalynda bu sebitde soňky 50 ýylda tapylan ilkinji dinozawrdyr diýip bellenýär.

Tapyndyny Günorta Afrikanyň Witwatersrand uniwersitetiniň, ABŞ-nyň Stouni-Bruk uniwersitetiniň we Beýik Britaniýanyň Tebigatyň taryhy muzeýiniň hünärmenleri ýazyp beýan etdiler.
Musankwa sanyatiensis diýlip atlandyrylan täze görnüş Giçki Trias döwrüne degişli bolup, takmynan 210 million ýyl ozal ýaşap geçipdir. Alymlar onuň uzyn boýunly, agramy 390 kg töweregi, ot iýýän dinozawr bolandygyny belleýärler.
Dinozawryň art aýagynyň bir böleginden ybarat galyndy Kariba kölüniň boýundan tapyldy. Musankwa sanyatiensis ady daşa öwrülen tapyndylary gözleýji ekspedisiýalarda ulanylan “Musankwa” öý-gäminiň hormatyna dakylan atdyr. Tonga diliniň şiweleriniň birinden terjime edilende bu “jahyl çykan oglan” diýmegi aňladýar.

Gözleg toparynyň ýolbaşçysy, professor Pol Barrett bu möhüm tapyndy we Afrikanyň täze paleontologiki açyşlar üçin ägirt uly geljeginiň bardygyny görkezýär diýip nygtaýar.
Ol: "Soňky alty ýylda Zimbabwede sebitiň baý taryhy geçmişiniň bardygyny görkezýän daşa öwrülen galyndyly täze ýerleriň köp sanlysy tapyldy" diýip gürrüň berýär.


şu gün 13:40
1506

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7813

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
7325

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...