Çehiýada bir zenan tötänden XII asyra degişli 2150-den gowrak teňňeden ybarat  hazynanyň üstünden bardy

  • 04.06.2024 11:45
  • 14578
Çehiýada bir zenan tötänden XII asyra degişli 2150-den gowrak teňňeden ybarat  hazynanyň üstünden bardy

Çehiýanyň ýaşaýjysy gezelenç edip ýörkä üýtgeşik bir tapynda gabat geldi: ol orta asyra degişli 2150 kümüş teňňeden ybarat hazynanyň üstünden bardy. Hazyna Pragadan takmynan 50 km uzaklykda ýerleşýän Kutna-Gora şäheriniň golaýyndan tapyldy diýip, Çehiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutyna salgylanýan N+1 habar berýär.

Bu ýere gelen arheologlar teňňeleriň XII asyryň başynda syýasy durnuksyzlyk döwründe gizlenendigini anykladylar. Ähtimal, onuň eýesi tygşytlan pullaryny gizlemäge mejbur bolan barjamly adam bolan bolsa gerek.
Şaýy pullar Çehiýanyň üç knýazynyň: Wratislaw II-niň we onuň ogullary Břetislaw II kiçi-niň we Boržiwoýe II-niň höküm süren döwürlerinde Praga zikgehanasynda çykarylan bolmaly. Hazynany ilkibaşdan diňe düýbi saklanyp galan keramiki gapda gizläpdirler.


29.01.2023 11:19
11993

Çehiýada islegleri hasyl edýän tiz kömek ulagy peýda boldy

Pragada hassalary hassahana däl-de, olaryň soran ýerlerine alyp gidýän ýörite tiz kömek ulagy peýda boldy. Onuň kömegi bilen islendik ýaşdaky hassa adamlar konsertlere, sport oýunlaryna, myhmançylyga we hatda daşary...

18.10.2022 17:45
10101

Pragada 50 ýyldan soň trolleýbuslar ýene-de hereket edip başlady

Şenbe güni Pragada 50 ýyllyk arakesmeden soň trolleýbuslaryň hereketi gaýtadan dikeldildi. Bu barada Ceske noviny saýtynda habar berilýär diýip, MIR24 belleýär. Çehiýanyň paýtagtynyň köçelerinde trolleýbuslar synag...

şu gün 14:38
29

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

şu gün 09:54
1075

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...