Toyota, Mazda we Subaru täze hereketlendirijileri döretmek üçin birleşýärler

  • 03.06.2024 15:38
  • 10776
Toyota, Mazda we Subaru täze hereketlendirijileri döretmek üçin birleşýärler

Ýaponiýanyň Toyota, Mazda we Subaru awtoöndürijileri täze içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri döretmek üçin bilelikde işlemek meýilnamalaryny yglan etdiler. Hyzmatdaşlygyň maksady işläp taýýarlamalary çaltlaşdyrmakdan we çykdajylary azaltmakdan ybarat diýip, Motor1 ýazýar.

Bilelikdäki tagallalara garamazdan, kompaniýalar her brendiň konsepsiýasyny görkezýän “firma hereketlendirijilerini” döretmegi meýilleşdirýärler.
Şeýlelikde, Toyota täze dört silindrli hereketlendirijilere üns berer, Mazda rotor hereketlendirijilerini ösdürmegi dowam etdirer, Subaru bolsa oppozit hereketlendirijilerini kämilleşdirer. Täze içinden ýandyrylýan hereketlendirijiler has tygşytly we ykjam bolup, awtomobil dizaýnerlerine has köp erkinlik berer.
Hyzmatdaşlygyň çäklerinde kompaniýalar suwuk wodorod, bioýangyç we sintetik ýangyç ýaly ýangyjyň täze görnüşlerini ulanmagy meýilleşdirýärler. Şeýle-de, içinden ýandyrylýan hereketlendirijileriň indiki nesline elektrik tehnologiýalaryny ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.
Kompaniýalaryň wekilleri tagallalaryň birleşdirilendigine garamazdan, awtoöndürijileriň bäsdeş bolup galýandyklaryny bellediler.


düýn 15:18
6819

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

20.06.2024 14:40
10266

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
12598

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
16360

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...