Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysy Grenlandiýany 5:0 hasap bilen utdy

  • 03.06.2024 13:52
  • 13616
Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysy Grenlandiýany 5:0 hasap bilen utdy

1-nji iýunda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäklerinde Grenlandiýanyň milli ýygyndy topary bilen halkara ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Duşuşyk türkmen futbolçylarynyň peýdasyna 5:0 hasap bilen tamamlandy diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda habar berdiler.

Ýeňiş toplaryny Elman Tagaýew (2), Didar Durdyýew, Şanazar Tirkişow hem-de Alibek Abdyrahmanow öz atlaryna ýazdyrdylar.
Belläp geçsek, ýurdumyzyň milli ýygyndysy taryhda ilkinji gezek Grenlandiýanyň ýygyndysy bilen duşuşdy. Grenlandiýa Futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasyna agza bolup durmaýanlygy sebäpli, FIFA-nyň reýtingine girmeýär. 

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 26-njy maýdan 4-nji iýuna çenli aralykda Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Bu ýygnanyşyk Dünýä çempionaty ― 2026-nyň saýlama tapgyrynyň çäklerinde 6-njy iýunda Özbegistanyň (Daşkent şäheri), 11-nji iýunda bolsa Gonkongyň (Aşgabat şäheri) ýygyndylary bilen geçiriljek duşuşyklara taýýarlygyň esasy tapgyryna öwrüler. Milli ýygyndy toparymyzyň Gonkongyň milli ýygyndysy bilen boljak duşuşygynyň “Aşgabat” stadionynda geçirilýändigini ýatladýarys.


şu gün 13:49
4725

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar...

düýn 10:50
9216

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

23.06.2024 15:34
7416

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

23.06.2024 12:06
9378

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...