Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda 38 million dollaryk geleşikler hasaba alyndy

  • 03.06.2024 13:27
  • 1946
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda 38 million dollaryk geleşikler hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy. 

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, polipropileni, binýatlyk ýagy, şeýle hem «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polietilen gaplaryny we yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. 
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň telekeçilerine nah ýüplük we aşgarlanmadyk mata ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 38 million 469 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 33 million 878 müň manatdan gowrak bolan polipropileni («Türkmennebit» döwlet konserni), float aýnasyny we ýüpek çig malyny satyn aldylar.


şu gün 14:22
24

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...

düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
9066

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
10228

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...