“Nesil mebel” stol-stullaryň giň toplumyny hödürleýär

  • 02.06.2024 12:05
  • 9996
“Nesil mebel” stol-stullaryň giň toplumyny hödürleýär

Döwrebap we ýokary hilli önümler hökman daşary ýurtlardan getirilen bolup, olaryň bahasy gymmat bolmalymy?
“Nesil mebel” kärhanasynyň önümleri bilen tanşanlar bu babatda beýle pikir etmeýärler, çünki bu kärhananyň önümleri öz ýurdumyzda öndürilip, ýokary hilli, döwrebap hem-de amatly bahalardan hödürlenilýär.

 

Kärhananyň stol-stullary esasan öýleriň aşhana we myhman otaglary üçin niýetlenen. Mundan başga-da, kafe-restoranlar hem bu önümlerden giňden peýdalanyp bilerler.
“Jebis nesil” hususy kärhanasynyň “Nesil mebel” haryt nyşany bilen öndürýän bu stol-stul önümleriniň şu aýratynlyklary bar:

  • döwrebap dizaýn
  • rahatlyk we ykjamlyk
  • berklik we uzak ömürlilik
  • reňk we görnüş taýdan köpdürlülik
  • islegler boýunça ýörite önümçilik
  • 2 ýyla çenli hil kepilligi
  • mugt eltip bermek hyzmaty
  • amatly bahalar

Gurban baýramynyň ýetip gelmegi mynasybetli “Nesil mebel” stol-stullaryna ýörite arzanlaşyk yglan edýär.
Önümleriň görnüşleri we bahalary bilen şu internet sahypalaryndan tanşyp bilersiňiz:
Instagram: @nesil_mebel

TikTok: @nesilmebel
TmCars Biznes hasap: Nesil Mebel
Habarlaşmak üçin: +99365 721715
“Nesil mebel” dükanynyň salgysy:
Aşgabat ş., Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 22-nji jaýy.
Iş wagty 9:00-21:00


11.06.2024 14:27
25856

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
19829

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13512

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
13860

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...