Raşid Meredow «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy

  • 01.06.2024 16:14
  • 9790
Raşid Meredow «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy

29-njy maýda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Rim şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy. Şeýle hem çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Italiýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary, hususan-da sebitleýin hem-de ählumumy durnuklylygy saklamak we pugtalandyrmak meselesinde, halkara giňişliginde özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.
Öz çykyşynda R.Meredow parahatçylygy we durnuklylygy ösdürmegiň täsirli guraly hökmünde türkmen Bitaraplygynyň ýokary ornuny belläp, sebit howpsuzlygy, ekologiýa, ulag, suw serişdelerini dolandyrmak, geçiş energiýasy we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy meselelerine aýratyn üns berdi.
Ýokarda agzalan forumyň çäklerinde üç sany tematiki bölümçeler geçirildi: «Geçiş energiýasy we ählumumy çagyryşlar», «Baglanyşyk» и «Ýokary bilim we bilim ulgamlary».
Taraplar «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatynyň çäklerinde ulgamlaýyn esasda hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlygy beýan etdiler. Şu nukdaýnazardan orta möhletli hereketleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamaga ylalaşdylar.


şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...

şu gün 19:15
142

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmegiň üstünde işleýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň...