Eýfel diňi biletleriniň bahasyny gymmatladýar

  • 01.06.2024 10:21
  • 7450
Eýfel diňi biletleriniň bahasyny gymmatladýar

Parižde Eýfel diňi üçin giriş petekleriniň bahasy 17-nji iýundan 20% ýokarlanar. Bu abatlaýyş işleri üçin çykdajylar we syýahatçylyk akymynyň azalmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, CNN Travel habar berýär. 

“Syýahatçylaryň arasynda meşhur bolan Eýfel diňi abatlaýyş işleri üçin çykdajylaryň we koronawirus pandemiýasy hem-de onuň esasynda gelýän myhmanlaryň sanynyň azalmagy sebäpli maliýe ýitgileriniň öwezini dolmak üçin 17-nji iýundan petekleriň bahasyny 20% ýokarlandyrýar” – diýip, neşir ýazýar.

Şeýlelikde, ulular üçin liftde diňiň ýokarsyna gezelençli petegiň bahasy öňki 29,4 ýewronyň deregine 35,3 ýewro bolar. 12 ýaşdan 14 ýaşa çenli çagalar üçin şol bir petek 17,7 ýewro, 4 ýaşdan 11 ýaşa çenli çagalar üçin bolsa 8,9 ýewro bolar.
Giriş tölegleriniň ýokarlanmagy Eýfel diňiniň abatlaýyş işleri, aýratynam, desgany boýamak üçin çykdajylaryň öwezini dolmaga kömek eder. Reňk çalma işiniň 2027-nji ýyla çenli dowam etmegine garaşylýar, şeýle-de liftleri abatlamak işleri-de meýilleşdirilýär, bu bolsa wagtal-wagtal olaryň ýapylmagyna getirer.
Sociéte d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Eýfel diňine bir ýyl ozalky tas 6,2 million adam bilen deňeşdirilende, 1,6 milliondan az adam baryp gördi. 2021-nji ýylda görmäge gelen myhmanlaryň sany 2,1 milliondan az boldy.
Kompaniýa gelim-gidimiň az bolan ýyllarynda ekspluatasiýa çykdajylarynyň desganyň umumy dolanyşygyndan, takmynan, üç esse ýokary bolandygyny belleýär.


şu gün 16:03
4886

Italiýada iki müň ýyl mundan ozal Wezuwiýanyň atylmagy bilen weýran bolan suwa düşülýan kenar açyldy

Italiýanyň Gerkulanum şäherinde b.e. öňki 79-njy ýylda Wezuwiýanyň atylmasy wagtynda weýran bolan suwa düşülýän kenar myhmanlar üçin açyldy. Dikeldiş işlerinden soň syýahatçylara bu sebitiň iki müň ýyl ozal nähili...

düýn 15:33
7819

Özbegistana syýahatçylyk akymy boýunça Türkmenistan ilkinji bäşlige girýär: 5 aýda 53,8 müň syýahatçy

2024-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 2,8 million daşary ýurtly raýatlar syýahatçylyk maksady bilen Özbegistana geldi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,6% köp. Bu barada, Özbegistanyň statistika gullugy habar berýär...

21.06.2024 12:45
9355

Italiýanyň Sisiliýa sebitinde ykdysadyýeti janlandyrmak üçin jaýlar 3 ýewrodan satylýar

Sambuka-di-Sisiliýa italýan kommunasynyň ýolbaşçylary başlangyç bahasy bary-ýogy 3 ýewrodan 12 töweregi jaýy satlyga çykardy. Başlangyjyň maksady - täze ýaşaýjylary çekmek we sebitiň ykdysadyýetini höweslendirmek...

18.06.2024 09:50
13344

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...