Serdar Berdimuhamedow energetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça teklibi goldady

  • 31.05.2024 23:18
  • 7922
Serdar Berdimuhamedow energetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn  binýadyny berkitmek boýunça teklibi goldady

31-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer B.Annamämmedow elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanynyň tagallalary netijesinde ýurdumyzda täze gaz turbinaly we utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýalary,  transformator beketleri hem-de elektrik geçirijiler gurulýar, hereket edýänleriniň durky täzelenilýär. 
Bu desgalaryň kadaly işledilmegini üpjün etmek hem-de zerur bolan abatlaýyş işlerini geçirmek maksady bilen, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.
Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, elektrik energiýasyny sarp edijileri ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek üçin elektrik stansiýalarynyň, beketleriň we elektrik geçirijileriň kadaly işlemeginiň zerur bolup durýandygyny belledi.
Şunuň bilen baglylykda, elektrik energetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn  binýadyny berkitmek boýunça teklibi goldap, Serdar Berdimuhamedow wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 14:12
3981

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...

şu gün 10:37
2917

Türkmen ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherda ynanç hatyny gowşurdy. Dabara Bern şäherinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň...

şu gün 10:33
1475

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Pakistanyň ilçisi bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagan bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Mejlisinde habar bermeklerine...

şu gün 10:30
807

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...