Täzelenen Toyota Highlander 2024-iň ilkinji suratlary peýda boldy

  • 31.05.2024 23:12
  • 25169
Täzelenen Toyota Highlander 2024-iň ilkinji suratlary peýda boldy

Toyota Highlander 2024 ýakyn wagtda ilkinji gezek Guandun-Gonkong-Makao awtoulag sergisine çykar. Ilkinji görkezilişiň öňüsyrasynda metbugatda wnedorožnigiň stendiň özünden düşürilen suratlary peýda boldy diýip, IXBT ýazýar.

 

Täze ulagyň daşky görnüşi asla üýtgemändir diýen ýaly. Esasy üýtgeşmeler salonyň içinde.
Highlander "garyndaşy" Toyota Crown Kluger 2024-iňki  ýaly iki sany 12 dýuýmlyk ekrany, SoC Snapdragon 8155-e esaslanýan media ulgamy aldy we bezeginiň materiallary gowulandyryldy. Suratda goňur salonly awtoulag görünýär, ýöne başga görnüşleriniň hem bolmagyna garaşylýar.
Sergä çykarylan nusgasy kuwwaty 189 at güýji 2,5 litrlik benzin hereketlendirijisinden we kuwwaty 182 at güýji bolan elektrik hereketlendirijisinden ybarat gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylypdyr. Ummumy kuwwaty 246 at güýji.
Kuwwaty öňkülerden, takmynan, 50 at güýji artyk boljak, tekerleri doly  hereketli görnüşiniň hem çykmagyna garaşylýar.


düýn 14:40
9226

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
11638

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
15785

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10893

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...