Dünýägözel Gulmanowa BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň sebitleýin wekili bilen duşuşdy

  • 30.05.2024 13:57
  • 11004
Dünýägözel Gulmanowa BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň sebitleýin wekili bilen duşuşdy

29-njy maýda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň (OHCHR) Merkezi Aziýa boýunça edarasynyň sebitleýin wekili Matilda Bogner bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar. Şunda milli parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanda adam hukuklary babatynda borçnamalary netijeli ýerine ýetirmek maksady bilen, döwletimiziň degişli halkara guramalary bilen, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde alyp barýan ysnyşykly we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi.
Zenanlar hakynda alada etmek, olaryň jemgyýetde tutýan ornuny has-da ýokarlandyrmak, çagalary goramak Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýöredýän döwlet syýasatynda ileri tutulýan esasy ugurlaryň biridir. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň zenanlarynyň öz hünärini erkin saýlamagy, mynasyp bilim almagy, çagalaryň eşretli durmuşda bagtyýar ýaşamagy üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredilendir. Ýurdumyz aýal-gyzlaryň, çagalaryň hukuklaryny goramak boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ygrarlydygyny anyk işler bilen subut edýär.
Taraplar Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň işi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. 
Türkmen tarapy OHCHR-nyň adam hukuklary babatynda milli maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmäge goşýan goşandynyň, hususan-da, «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasyny» durmuşa geçirmegiň möhüm ähmiýetini belläp geçdi.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2265

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1286

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
4675

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...