Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

  • 26.05.2024 18:59
  • 7622
Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

Wenesiýa täze syýahatçylyk salgydynyň hereket eden ilkinji 11 gününde tas bir million ýewro gazandy. 5 ýewro möçberdäki salgyt şäheriň bir günlük myhmanlaryndan alynýar, bu Weneto sebitiniň ýaşaýjylaryna, talyplara we 14 ýaşa çenli çagalara degişli däldir diýip, Euronews habar berýär.

25-nji aprelden 5-nji maý aralygynda jemi 977,4 müň ýewrolyk 195 000 petek satyldy we bu häkimiýetleriň çaklamalaryndan ýokary boldy. Şeýle-de bolsa, heniz bu girdejiler 3 mln ýewro barabar onlaýn-bronirleme ulgamy, maglumat kampaniýasy üçin çykdajylary we beýleki çykdajylary ödemedi.
Maý aýynyň ahyryna çenli dowam etjek synag döwri tamamlanandan soň şähere baryp görmek üçin töleg günde 10 ýewro çenli artdyrylyp bilner. Tölemezlik üçin jerime 50 – 300 ýewro.
Salgyt girizilendigine garamazdan, Wenesiýanyň syýahatçylary azalmady, tersine, syýahatçylaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilende barha artýar. Şonuň üçin şäher geňeşiniň käbir agzalary bu çäräni şowsuz diýip hasapladylar.
Şäher geňeşiniň agzasy Jowanni Andrea 19-njy maýda Wenesiýa gelip görmek üçin 70 000 arzanyň hasaba alnandygyny belledi. Deňeşdirmek üçin: geçen ýyl 2-nji iýunda Respublikanyň gününde 65 000 myhman boldy.
Bir günlük syýahatçylar Wenesiýa gelip görmek üçin 8:30-dan 16:00-a çenli aralykda salgyt tölemeli. Muny şäheriň esasy awtobus we demirýol wokzallarynda, hem terminallarda, hem QR koduň üsti bilen edip bolar.
Geçen ýyl Wenesiýa syýahatçylyk akymy tas 20 mln adam boldy. Koronawirus pandemiýasyndan öň şähere ýylda 20 – 25 mln syýahatçy gelýärdi.


21.06.2024 12:45
8987

Italiýanyň Sisiliýa sebitinde ykdysadyýeti janlandyrmak üçin jaýlar 3 ýewrodan satylýar

Sambuka-di-Sisiliýa italýan kommunasynyň ýolbaşçylary başlangyç bahasy bary-ýogy 3 ýewrodan 12 töweregi jaýy satlyga çykardy. Başlangyjyň maksady - täze ýaşaýjylary çekmek we sebitiň ykdysadyýetini höweslendirmek...

18.06.2024 09:50
13177

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13885

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8878

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...