Niderlandlarda emin ýeňiş gazanmaga kömek eden topary bilen çempionlygy belledi

  • 25.05.2024 23:19
  • 13970
Niderlandlarda emin ýeňiş gazanmaga kömek eden topary bilen çempionlygy belledi

Niderlandlarda ýurduň futbol boýunça dördünji diwizionynyň final oýnunda birtaraplaýyn eminlik sebäpli dawa ýüze çykdy. Bu barada Sport24 habar berýär.

Diwizionyň “Sent-Jorj” bilen “Walkeniň” arasyndaky jemleýji oýnunda emin Ýan Smit “Walkeniň” oýunçylaryna üç gyzyl duýduryş we toparyň tälimçiler toparynyň agzasyna bir gyzyl duýduryş berdi, şeýle-de oýnuň ikinji ýarymyna 15 minut goşdy. Şonuň netijesinde “Sent-Jorj” hasaby deňläp, çempionlyk titulyny gazanyp bildi.
Oýundan soň Smit “Walkeniň” gaharlanmagyna düşünýändigini, ýöne “berlen dört gyzyl duýduryşyň-da ýüz göterim esaslydygyny” aýtdy. Ýöne onuň sözleri ne “Walkeniň” oýunçylaryny, ne-de janköýerleri ynandyrdy.
Mesele eminiň “Sent-Jorj” bilen bilelikde ýeňşi bellemegindedir: ol oýunçylar bilen bilelikde sahna çykyp, çempion kubogyny ýokary galdyrdy.


düýn 14:27
6196

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:54
7906

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

düýn 06:48
10488

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...