Oguz han adyndaky TITU-nyň talyby Rumyniýada umumy fizika boýunça Olimpiadada 1-nji ýer eýeledi

  • 24.05.2024 18:31
  • 14426
Oguz han adyndaky TITU-nyň talyby Rumyniýada umumy fizika boýunça Olimpiadada 1-nji ýer eýeledi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inženerçilik we tehnologiýa uniwersitetiniň kiberfiziki ulgamlary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gowşut Akmyradow “Ion I. Agarbiçanu” umumy fizika boýunça XII halkara olimpiadasynda ýeňiji boldy.

Buharestiň Politehniki uniwersiteti tarapyndan geçirilen olimpiada, 8 ýurduň öňdebaryjy uniwersitetleriniň talyplaryny bir ýere jemledi. Bäsleşik 2 ugry, ýagny teoretiki we amaly tapgyrly nusgawy we häzirki zaman fizikasyny öz içine alýar.
Gowşudyň häzirki zaman fizika ugrundaky çuňňur bilimleri, oňa ýeňiş getirdi.
Türkmen talyplarynyň Olimpiadanyň iki ugrunda-da ýokary netijeleri görkezendikleri, bellenip geçilýär.
Dabaranyň çäginde ýeňijilere diplomlar we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.
Olimpiada günlerinde Buharestde diňe talyplar däl-de, eýsem Oguz han adyndaky TITU-nyň professor mugallymlary hem bardy. Türkmen wekiliýetiniň Rumyniýanyň abraýly uniwersitetleriniň birine eden sapary örän netijeli boldy.

16-njy maýdan 20-nji maý aralygynda taraplar uniwersitetleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini, şeýle hem tejribe alyşmak we ylmy gözlegler geçirmek boýunça bilelikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýlelikde, suwuk kristallaryň we lazer ýagtylygynyň maddalar bilen täsirini öwrenmek işi eýýäm başlandy. Ylmy synaglara Oguz han adyndaky TITU-nyň kiber-fiziki ulgamlary fakultetinden iki mugallym we Rumyniýa uniwersitetiniň amaly ylymlar fakultetiniň professory gatnaşýarlar.

Taraplar şeýle hyzmatdaşlygyň ylmy gözlegleriň ösmegine, täze tehnologiýalaryň işlenip düzülmegine we olaryň ulanylanyşa girizilmegine goşant goşjakdygyna ynam bildirdiler.


düýn 15:02
4588

BMGÖM bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdiler

20-nji iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň arasynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny güýçlendirmek we durnukly ösüş tejribesini ösdürmek üçin hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 17:37
2115

Aşgabatda Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler

24-25-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler. Bäsleşigiň guramaçysy bolup Türkmenistanyň  Bilim ministrligi çykyş...

11.06.2024 12:10
7475

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11990

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...