Şengen wizasynyň bahasy iýun aýyndan 12,5% ýokarlanar

  • 24.05.2024 14:15
  • 11663
Şengen wizasynyň bahasy iýun aýyndan 12,5% ýokarlanar

2024-nji ýylyň 11-nji iýunyndan başlap şengen wizasyny resmileşdirmegiň nyrhy ulular üçin 80-90 ýewro, 6 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin 40-45 ýewro çenli ýokarlanar. Degişli karar Ýewropa Bileleşiginiň resmi žurnalynda çap edildi diýip, Meduza ýazýar.

Ýygymy köpeltmek baradaky karar 2024-nji ýylyň 14-nji martynda Ýewropa Komissiýasy tarapyndan kabul edildi. Bu ÝB-de hümmetsizlenmäniň ýokarlanmagy bilen düşündirilýär.
Readmissiýa meselesinde ÝB bilen hyzmatdaşlyk etmeýän ýurtlaryň raýatlary üçin ÝB-niň Geňeşiniň kararyna baglylykda wiza tölegi 135 ýa-da 180 ýewro bolar.
Wiza tölegleriniň ýokarlanmagy bilen bir hatarda, wiza merkezleriniň hyzmat tölegleriniň ýokarlanjakdygy, konsullyk ýygymynyň 50% -ine çenli bolup biljekdigi bellenilýär.
Ýewropa Komissiýasy ÝB-de hümmetsizlenmäniň derejesi we döwlet işgärleriniň ortaça aýlygy ýaly, “obýektiw kriteriýalara” esaslanyp, her üç ýyldan wiza töleginiň möçberine gaýtadan seredýär.


düýn 16:03
9642

Italiýada iki müň ýyl mundan ozal Wezuwiýanyň atylmagy bilen weýran bolan suwa düşülýan kenar açyldy

Italiýanyň Gerkulanum şäherinde b.e. öňki 79-njy ýylda Wezuwiýanyň atylmasy wagtynda weýran bolan suwa düşülýän kenar myhmanlar üçin açyldy. Dikeldiş işlerinden soň syýahatçylara bu sebitiň iki müň ýyl ozal nähili...

24.06.2024 15:33
8193

Özbegistana syýahatçylyk akymy boýunça Türkmenistan ilkinji bäşlige girýär: 5 aýda 53,8 müň syýahatçy

2024-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 2,8 million daşary ýurtly raýatlar syýahatçylyk maksady bilen Özbegistana geldi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,6% köp. Bu barada, Özbegistanyň statistika gullugy habar berýär...

21.06.2024 12:45
9387

Italiýanyň Sisiliýa sebitinde ykdysadyýeti janlandyrmak üçin jaýlar 3 ýewrodan satylýar

Sambuka-di-Sisiliýa italýan kommunasynyň ýolbaşçylary başlangyç bahasy bary-ýogy 3 ýewrodan 12 töweregi jaýy satlyga çykardy. Başlangyjyň maksady - täze ýaşaýjylary çekmek we sebitiň ykdysadyýetini höweslendirmek...

18.06.2024 09:50
13365

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...