Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

  • 23.05.2024 16:14
  • 9672
Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395 mln ýewro möçberde karzyny yzyna gaýtaryp bilmändigi sebäpli bolup geçdi diýip, Sky Sport Italy gaznanyň beýanyna salgylanyp habar berýär.

“Biz täze hususyýetçiler topary hökmünde jemgyýetiň we “Interiň” taryhy mirasynyň öňündäki uly jogapkärçiligimize düşünýäris. Biz toparyň uzak möhletleýin üstünligine tarap ýykgyn edýäris we klub bilen bagly isleglerimiziň onuň Italiýadaky we bütin dünýädäki muşdaklarynyň islegleri bilen gabat gelýändigine ynanýarys. Başlangyç maksadymyz – klubuň operasion we maliýe durnuklylygyny üpjün etmek. Biz “Interiň” ýolbaşçylygyna uly hormat goýýarys we olar bilen ýakyn hyzmatdaşlyga bil baglaýarys” diýip, Oaktree-niň baş müdiri Alehandro Kano belledi.

Şeýle-de, Kano yzygider ikinji çempion titulyny gazanmagyň “Inter” üçin şanly wakadygyny belläp, klubuň meýdançada we ondan daşary üstünlik gazanmagyny dowam etdirjekdigine umyt bildirdi.


düýn 14:27
4954

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:54
7906

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

düýn 06:48
10488

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...