24-26-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar, konsertler

 • 23.05.2024 02:06
 • 3461
24-26-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar, konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär.

Konsertde Züleýha Kakaýewa, Mähri Pirgulyýewa, Durdy Durdyýew, Begenç Çaryýew, Parahat Pürjäýew we Söhbet Kasymow ýaly meşhur aýdymçylar çykyş eder.
Mundan başga-da, diňleýjileri Türkmenistanyň Döwlet hory özüniň ýerine ýetirjek eserleri bilen begendirer, konsert sagat 15:00-da we 17:00-da
bolar.

Konserte giriş peteklerini almak üçin telefonlar:
48-96-83, 60-15-67, 94-10-73.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
 • 26.05.2024 «Oskar» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 25.05.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 26.05.2024 «Super gaýynene» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 24.05.2024 «Gülki sowgady» 19:00;
 • 25.05.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

24.05.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00; 

25.05.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;

26.05.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 24.05.2024 «Андро и Сандро» 19:00;
 • 25.05.2024 «Колобок» 19:00;
 • 25.05.2024 «Дружба народов» 12:00;
 • 26.05.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00;
 • 26.05.2024 «Индийская любовь» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 24.05.2024 «Böwenjik» 17:00; 
 • 24.05.2024 «Aladdin» 19:00; 
 • 25.05.2024 «Çagalaryň ökünji» 17:00; 
 • 25.05.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00; 
 • 26.05.2024 «Alýaňak» 12:00, 17:00; 
 • 26.05.2024 «Jüýteniň toýy»19:00.

düýn 09:41
15473

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4424

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6367

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9034

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...