Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gyrgyzystanyň ilçisi bilen duşuşdy

  • 23.05.2024 01:33
  • 2272
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gyrgyzystanyň ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Azizbek Madmarow bilen duşuşdy. Duşuşyk 20-nji maýda geçirildi diýip, ýurdymyzyň Mejlisiniň resmi web saýtynda habar berilýär.

Duşuşykda ikitaraplaýyn esasda ýola goýlan parlamentara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň mazmunyny baýlaşdyrmaga ýardam etjekdigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň ahyrynda döwletara hyzmatdaşlygyny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen goldanylmagynyň, iki döwletiň arasyndaky dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň taraplar üçin hem bähbitli boljakdygy nygtaldy.


şu gün 15:59
3625

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
3222

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
1046

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
6957

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...